MILJÖ

Återvinning och REPA

Simmo World Food AB är ansluten till REPA, ett svenskt återvinningsbolag, som jobbar för att minska miljöpåverkan från förpackningsavfall. REPA står för Returpack AB och är ett svenskt återvinningsbolag som är branschgemensamt ägt av förpackningstillverkarna, importörerna och representanter för detaljhandeln inom branscher som säljer förpackade varor. Bolaget bildades 1994 och har sedan dess varit en viktig aktör inom återvinning av förpackningar. REPA har en viktig roll när det gäller att genomföra producentansvaret för förpackningar. Enligt lag är det producenterna som har ansvar för att finansiera en hög återvinning av förpackningar och därigenom minska avfallsmängden. REPA hanterar detta genom att samla in och ta hand om förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Bolaget hjälper också till att informera och utbilda konsumenter och producenter om återvinning och vikten av att minska mängden avfall. REPA:s verksamhet är finansierad av en avgift som betalas av producenterna för varje ton av material som de sätter på marknaden. Avgiften används för att finansiera insamling, transport och återvinning av förpackningsavfall. Tack vare REPA:s arbete har Sverige en hög återvinningsgrad för förpackningsavfall. Totalt sett är REPA en viktig aktör i Sveriges arbete med att minska avfallsmängderna och öka återvinningen. Genom sitt arbete hjälper bolaget till att minska miljöpåverkan från förpackningsavfall och bidrar till en hållbar utveckling.


Repa